AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Tài khoản Hồi giáo

Tài khoản Hồi Giáo (miễn phí giữ lệnh qua đêm)

Đối với khách hàng theo tôn giáo Hồi Giáo và tuân thủ luật Sharia, AMarkets cung cấp lựa chọn phù hợp là tài khoản Hồi Giáo (miễn phí giữ lệnh qua đêm). Tài khoản Hồi Giáo không có phí giữ lệnh qua đêm hay các phí phụ nào khác. Swap (rollover) – là quá trình chuyển các lệnh mở sang ngày giao dịch kế tiếp. Việc chuyển đổi có thể dươ.

Điều kiện giao dịch đồi với tài khoản Hồi Giáo tương tự như các điều khoản ở tài khoản Cố Định, Tiêu Chuẩn và ECN.

Làm thế nào để mở tài khoản Hồi Giáo

  • Đăng ký tài khoản Tiêu Chuẩn, Cố Định hoặc ECN
  • Xác thực và nạp tiền vào tài khoản
  • Nếu bạn thuộc tôn giáo Hồi Giáo, vui lòng gửi yêu cầu để kích hoạt tùy chọn Hồi Giáo từ Khu vực cá nhân của bạn
  • Các chuyên gia của chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và liên kết tùy chọn Hồi giáo với tài khoản của bạn

Trãi nghiệm nhiều lợi ích với tài khoản Hồi Giáo

islamic-no-commissions-icon

Không phí
và hoa hồng

islamic-no-swaps-icon

Miễn phí giữ lệnh
qua đêm đối với cặp
tiền tệ và kim loại*

islamic-sharia-law-icon

100% tuân
thủ sharia

Dịch vụ miễn phí giữ lệnh qua đêm không được áp dụng đối với tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và trái phiếu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều Khoản Tài Khoản Hồi Giáo.