AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

0% hoa hồng

12 Tháng Tư 2022

AMarkets sẽ chịu mọi hoa hồng gửi tiền, được tính bởi bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kể số tiền ký quỹ là bao nhiêu!*

Nếu bạn chưa nhận được tiền hỗ trợ nạp tiền, vui lòng tạo yêu cầu hỗ trợ hoa hồng nạp tiền từ khu vực Cá nhân của bạn, trong phần “Gửi / Rút tiền – Bồi thường hoa hồng”.

*Việc trả hoa hồng nạp tiền được thực hiện theo Quy chế hoạt động phi kinh doanh.