Robot giao dịch

Mở một tài khoản và có quyền truy cập vào hơn 100

cố vấn phổ biến cùng với tổng quan và chứng minh tính hiệu quả của họ.

truy cập vào
100 cố vấn

Tất cả các Chuyên gia Tư vấn đã thử nghiệm trong điều kiện thị trường thực tế và là một phần của cơ sở dữ liệu lớn nhất của robot giao dịch có sẵn.

Name Minimum account size Gain for 6 months Max Drawdown
Momentum Elder $ 1000 839.1% 48.07% Download
breadandbutter $ 1000 645.5% 49.86% Download
Phoenix $ 1000 264.3% 27.61% Download
FrBestExp02.7 $ 1000 258.8% 53.93% Download
LiveRSI $ 3000 194.4% 43.09% Download
MACD-Pattern $ 1000 194% 44.87% Download
Avangard 1. 0 $ 3000 169% 78.23% Download
GMartin Trader $ 2000 150% 69.33% Download
SilverTrendTrading $ 5000 145% 41.73% Download
Fast Millions $ 100 133% 21% Download
Golden Profit AUTO $ 1000 125.3% 51.6% Download
Ema 6.12 $ 2000 123.1% 56.26% Download
GL_2MA $ 100 117.61% 21.78% Download
SV v1 $ 2000 109.2% 29.81% Download
Shift $ 1000 93.90% 54.45% Download
Frac $ 1000 92.9% 15.82% Download
3MA Signal1 $ 2000 84% 14.55% Download
3way2win v1 $ 2000 84% 27.27% Download
Setka Trader 1.6 $ 2000 79.25% 61.28% Download
MyPickyBreakout $ 1000 78.3% 26.92% Download
Calypso $ 1000 74% 52% Download
Double Ilan $ 500 70.8% 30.31% Download
4hr Trader $ 1000 67.9% 31.81% Download
2Alir $ 2000 63.8% 62.68% Download
FD ALL PAIR $ 1000 63.7% 21.54% Download
Vzlomshik Pro $ 2000 63% 49% Download
Ichimoku Chinkou Cross $ 1000 56.9% 36.49% Download
Adjustable_MA3g $ 1000 56% 34.10% Download
EA Fox $ 1000 53.5% 60.7% Download
Mr Garlik $ 2000 52.6% 20.05% Download
Bunny $ 2000 52% 40% Download
WeeklyBreakout $ 1000 51.2% 54.21% Download
Tokyo GBPUSD $ 1000 47.4% 86.09% Download
Profit Trend $ 1000 47% 33.35% Download
Persistant Anti $ 1000 46% 26.57% Download
TSD $ 3000 46% 20% Download
Bull Dozer $ 1000 45.4% 18.42% Download
Dynamic-7 $ 2000 45.17% 46.77% Download
Maven $ 1000 44.7% 32.04% Download
Night Owl EA 3.02 $ 1000 44.2% 11.15% Download
Adjustable MA first $ 1500 44% 18.07% Download
AlligatorSimple $ 2000 43.62% 22.13% Download
mr Martin Gale Update 1 $ 1000 43.6% 16.43% Download
bb 0.1 $ 1000 42.4% 12.79% Download
Myfxovereasy $ 3000 40% 25.81% Download
Quant Strategy EA $ 500 39.4% 50.57% Download
Ultimate Bot $ 2000 37.9% 10.94% Download
FXEnforcer V1open $ 1000 34.4% 32.77% Download
FiddlerEA 1.1 $ 4000 32% 27.61% Download
Binario $ 1000 31% 84.53% Download
Breakthrough_BB $ 5000 30% 5.85% Download
WOC modify 04 $ 2000 28.5% 1.11% Download
Bulls V1 $ 2000 28.3% 7.86% Download
ATR Traller $ 2000 28.1% 27.41% Download
Cobra ver 1.0 $ 1000 27.7% 86.46% Download
FxbrokerbusterV1.0 $ 2000 27% 20.02% Download
BADX v1 $ 1000 26% 42.69% Download
PipStrider V134 edu nodll $ 2000 24.7% 52.2% Download
EA SmartSlyFox $ 2000 24.2% 52.00% Download
Back v1 $ 1000 23.9% 13.92% Download
ReticoloFX Ring EUR-GBP-USD $ 1000 23.7% 15.3% Download
Ilan 2.0 $ 10000 22.92% 21.60% Download
BoliBands&Envelop $ 1000 22.1% 5.87% Download
FapTurbo-ver.52 $ 1000 20.2% 22.00% Download
Spike Trader $ 2000 19.9% 24.92% Download
ReticoloFX $ 2000 7.36% 14.97% Download