AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
trading_robotstrading_robots-desktoptrading_robots-tablettrading_robots-mobiletrading_robots-small_mobile

Robot giao dịch forex

Mở một tài khoản và có quyền truy cập vào hơn 100

cố vấn phổ biến cùng với tổng quan và chứng minh tính hiệu quả của họ.

truy cập vào
100 cố vấn

Tất cả các Chuyên gia Tư vấn đã thử nghiệm trong điều kiện thị trường thực tế và là một phần của cơ sở dữ liệu lớn nhất của robot giao dịch có sẵn.

Tên Khuyên nạp tiền Gain for 6 months Max Drawdown
BADX v1 $2,000 624% 43% Tải xuống
Setka Trader 1.6 $2,000 583% 87% Tải xuống
Momentum Elder $1,000 575% 32% Tải xuống
Calypso $2,000 427% 70% Tải xuống
MACD-Pattern $1,000 377% 27% Tải xuống
Cobra ver 1.0 $2,000 207% 44% Tải xuống
breadandbutter $4,000 196% 79% Tải xuống
Golden Profit AUTO $2,000 163% 52% Tải xuống
2Alir $2,000 134% 92% Tải xuống
Ilan1.6Dynamic $1,000 113% 34% Tải xuống
Ema 6.12 $2,000 99% 64% Tải xuống
TSD $1,000 96% 33% Tải xuống
Dynamic-7 $2,000 96% 81% Tải xuống
Bunny $2,000 93% 60% Tải xuống
GMartin Trader $5,000 80% 50% Tải xuống
FrBestExp02.7 $5,000 62% 62% Tải xuống
FD ALL PAIR $2,000 61% 32% Tải xuống
Back v1 $2,000 55% 25% Tải xuống
UltimateBot 1.4 $2,000 54% 27% Tải xuống
Adjustable MA first $2,000 50% 31% Tải xuống
Phoenix $2,000 46% 47% Tải xuống
4hr Trader $2,000 44% 17% Tải xuống
Double Ilan $2,000 43% 74% Tải xuống
Avangard 1. 0 $5,000 40% 17% Tải xuống
Shift $1,000 35% 68% Tải xuống
CAP Ichimoku EA $2,000 33% 18% Tải xuống
Frac $2,000 30% 13% Tải xuống
Sovetnik ProfitGear $2,000 28% 7% Tải xuống
3way2win v1 $2,000 27% 13% Tải xuống
FxbrokerbusterV1.0 $4,000 26% 47% Tải xuống
Ilan 2.0 $5,000 24% 12% Tải xuống
LiveRSI $2,000 24% 25% Tải xuống
Persistant Anti $2,000 23% 25% Tải xuống
bb 0.1 $2,000 23% 21% Tải xuống
Bulls v1 $2,000 18% 3% Tải xuống
ATR Traller $2,000 18% 26% Tải xuống
SilverTrendTrading $5,000 18% 65% Tải xuống
ReticoloFX $2,000 16% 14% Tải xuống
BoliBands&Envelop $2,000 16% 7% Tải xuống
ReticoloFX Ring $2,000 16% 14% Tải xuống
Breakthrough_BB $2,000 15% 30% Tải xuống
Bull Dozer $2,000 14% 18% Tải xuống
Mr Garlik $4,000 13% 16% Tải xuống
3MA Signal1 $5,000 11% 18% Tải xuống
MyPickyBreakout $2,000 10% 45% Tải xuống
Quant Strategy EA $1,000 7% 28% Tải xuống

Expert Advisors were not developed by AMarkets. They were selected from those publicly available on the Internet. The company does not guarantee their effectiveness and shall not be held responsible or liable for any trading result when using these systems.