Thông tin đòn bẩy

Ngoại hối

Xin vui lòng chọn loại tài khoản
Vốn chủ sở hữu
Standard
Fixed
ECN
Đòn bẩy
< $10,000 < $10,000
1:1000
1:1000
1:200
$10,000 — $50,000 > $10,000
< $50,000
1:500
1:500
1:200
$50,000 — $100,000 > $50,000
< $100,000
1:200
1:200
1:200
> $100,000 > $100,000
1:100
1:100
1:100

Kim loại

Vốn chủ sở hữu
Đòn bẩy
< $250,000
1:200
> $250,000
1:100

Chỉ số, hàng hóa, trái phiếu

Vốn chủ sở hữu
Đòn bẩy
< $250,000
1:100
$250,000 — $500,000
1:50
> $500,000
1:20

Tiền điện tử

Vốn chủ sở hữu
BTC/USD
Các loại tiền
điện tử khác
< $250,000
1:10
1:5
> $250,000
1:5
1:2
Vốn chủ sở hữu
BTC/USD
< $20,000
1:10
> $20,000
< $50,000
1:3
> $50,000
1:1
Vốn chủ sở hữu
Các loại tiền
điện tử khác
< $20,000
1:5
> $20,000
1:1

Cổ phiếu

Đòn bẩy tối đa 1:10

*Đối với tài khoản EUR, vốn chủ sở hữu được tính theo tỷ giá quy đổi của thị trườn.