AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Thông tin đòn bẩy

Ngoại hối, Kim loại

Xin vui lòng chọn loại tài khoản
Vốn chủ sở hữu
Standard, Fixed, ECN
Crypto
Đòn bẩy
< $1,000 < $1,000
1:3000
1:500
$1,000 — $5,000 > $1,000
< $5,000
1:2000
1:500
$5,000 — $10,000 > $5,000
< $10,000
1:1000
1:500
$10,000 — $50,000 > $10,000
< $50,000
1:500
1:500
> $50,000 > $50,000
1:200
1:200

Chỉ số, hàng hóa, trái phiếu

Vốn chủ sở hữu
Đòn bẩy
< $250,000
1:100
$250,000 — $500,000
1:50
> $500,000
1:20

Tiền điện tử

Vốn chủ sở hữu
BTC/USD, BTC/EUR
Các loại tiền
điện tử khác
< $250,000
1:100
1:10
> $250,000
1:5
1:2
Vốn chủ sở hữu
BTC/USD, BTC/EUR
< $250,000
1:100
> $250,000
1:5
Vốn chủ sở hữu
Các loại tiền
điện tử khác
< $250,000
1:10
> $250,000
1:2

Cổ phiếu

Đòn bẩy tối đa 1:10

*Đối với tài khoản EUR, vốn chủ sở hữu được tính theo tỷ giá quy đổi của thị trườn.