AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Tổng quan về tài khoản

Loại tài khoản giao dịch
Mức nạp tiền lần đầu
Đòn bẩy
Khối lượng giao dịch
Spread
Hoa hồng
Mức dừng lệnh
Đồng Tiền Cơ Sở
C
Crypto
Market execution
MBT 10
1:500 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 1.3 pip
- 2
20%
MBT
E
ECN
Market execution
$200/€200
Tối đa 1:3000 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 0 pip
$2.5/€2.5 mỗi 1 lô mỗi bên 2
40%
USD, EUR
S
Standard Bắt đầu tốt nhất
Instant execution / Market execution
$100/€100
Tối đa 1:3000 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 1.3 pip
- 2
20%
USD, EUR
F
Fixed
Instant execution / Market execution
$100/€100
Tối đa 1:3000 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 3 pip 2
- 3
20%
USD, EUR
Loại tài khoản giao dịch
C
Crypto
E
ECN
F
Fixed
Mức nạp tiền lần đầu Đòn bẩy Khối lượng giao dịch Spread Hoa hồng Mức dừng lệnh Đồng Tiền Cơ Sở
MBT 10 1:500 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 1.3 pip - 2 20% MBT
$200/€200 Tối đa 1:3000 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 0 pip $2.5/€2.5 mỗi 1 lô mỗi bên 2 40% USD, EUR
$100/€100 Tối đa 1:3000 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 1.3 pip - 2 20% USD, EUR
$100/€100 Tối đa 1:3000 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 3 pip 2 - 3 20% USD, EUR