AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

Tổng quan về tài khoản

Loại tài khoản giao dịch
Mức nạp tiền lần đầu
Đòn bẩy
Khối lượng giao dịch
Spread
Hoa hồng
Mức dừng lệnh
Đồng Tiền Cơ Sở
E
ECN
Khớp lệnh nhanh/ Khớp lệnh thị trường
$200/€200
Tối đa 1:3000 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 0 pip
$2.5/€2.5 per 1 lot per side 2
40%
USD, EUR
S
Standard Bắt đầu tốt nhất
Khớp lệnh nhanh/ Khớp lệnh thị trường
$100/€100
Tối đa 1:3000 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 1.3 pip
- 2
20%
USD, EUR
F
Fixed
Khớp lệnh nhanh
$100/€100
Tối đa 1:3000 1
Từ 0.01 với step 0.01
Thay đổi từ 3 pip 2
- 3
20%
USD, EUR
Loại tài khoản giao dịch
E
ECN
F
Fixed
Mức nạp tiền lần đầu Đòn bẩy Khối lượng giao dịch Spread Hoa hồng Mức dừng lệnh Đồng Tiền Cơ Sở
$200/€200 Tối đa 1:3000 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 0 pip $2.5/€2.5 per 1 lot per side 2 40% USD, EUR
$100/€100 Tối đa 1:3000 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 1.3 pip - 2 20% USD, EUR
$100/€100 Tối đa 1:3000 1 Từ 0.01 với step 0.01 Thay đổi từ 3 pip 2 - 3 20% USD, EUR