AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Tổng quan về tài khoản

  • Trên các Tài khoản tiêu chuẩn, các cặp đồng tiền hiển thị trong chế độ Khớp lệnh thị trường theo yêu cầu.
  • Với các Chỉ số, Hàng hóa, Trái phiếu, Giao dịch CFD trên hàng hóa kim loai, các cặp tiền điện tử,tổng tài sản và công cụ Khớp lệnh Thị trường, chênh lệch thường biến động.