Điều khoản và điều kiện thưởng cho tài khoản MT5

1. Quy định chung

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng sau đây cho tài khoản MT5 (sau đây được gọi là “Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng”) xác định quy trình và quy tắc chi phối các hoạt động cơ bản do AMarkets LTD thực hiện (sau đây gọi là “Công ty”) phù hợp với Chương trình tiền thưởng của nó. Các hoạt động nêu trên sẽ bao gồm các dịch vụ được cung cấp cho các cá nhân (sau đây gọi là “Khách hàng”) liên quan đến việc tính toán, tích lũy, hủy bỏ và trích Quỹ thưởng, bao gồm các giao dịch liên quan đến chương trình hoàn tiền cho khách hàng thân thiết.

1.2 Các Điều khoản này là một phần không thể tách rời của một chào hàng công khai do Công ty đặt trên trang web vi.amarkets.com của Công ty, mà tất cả các bên quan tâm sẽ coi là một lời đề nghị ký kết một “Thoả thuận Khách hàng” (sau đây gọi là “Thoả thuận”) , về các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận và các phụ lục.

1.3 Chấp nhận đề nghị của bất kỳ người nào có năng lực pháp lý sẽ có nghĩa là chấp nhận vô điều kiện các Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng được nêu trong tài liệu này. Bằng cách chấp nhận đề nghị, bạn xác nhận rằng bạn không phải là công dân hoặc cư dân của các quốc gia mà Công ty không cung cấp dịch vụ. Danh sách đầy đủ các quốc gia được công bố trên trang web của Công ty.

1.4 Công ty cam kết tính toán, tích lũy và khấu trừ các khoản tiền thưởng mà Khách hàng nhận được như một phần của các chương trình khuyến mãi và hoạt động tiếp thị khác nhau của Công ty, hoặc thu được từ Công ty theo bất kỳ cách nào khác.

1.5 Công ty có quyền đơn phương thay đổi và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người tham gia.

1.6 Công ty có quyền loại trừ Khách hàng tham gia vào Khuyến mãi (còn được gọi là Ưu đãi tiền thưởng) mà không cần tiết lộ lý do.

1.7 Công ty có quyền rút lại Ưu đãi tiền thưởng bất kỳ lúc nào mà không cần giải thích.

1.8 Trong trường hợp Công ty xóa toàn bộ hoặc một phần Tiền thưởng từ (các) tài khoản của Khách hàng, Khách hàng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại Công ty. Trong trường hợp có tranh chấp, các Bên Nhà quảng cáo và Người tham gia chương trình khuyến mãi sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp một cách thiện chí thông qua thương lượng. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng, các khiếu nại sẽ được xử lý theo luật hiện hành của quốc gia nơi Công ty được thành lập.

1.9 Công ty có quyền từ chối cung cấp bất kỳ khoản Tiền thưởng và đặc quyền nào cho Khách hàng nếu tài khoản của Khách hàng do bên thứ ba quản lý.

1.10 Lưu ý rằng AMarkets không cung cấp tiền thưởng cho công dân và cư dân ở các quốc gia: Afghanistan, Hồng Kông, Ai Cập, Ấn Độ, Israel, Pakistan, Singapore, Philippines.
 

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1 Quỹ Tiền thưởng hoặc Tiền thưởng – số tiền có điều kiện được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản, được nạp vào tài khoản giao dịch của Khách hàng ở dòng “Tín dụng” như một phần của các chiến dịch tiếp thị, khuyến mãi hoặc tương tác khác với Công ty.

2.2 Các quỹ Tiền thưởng chỉ có thể được sử dụng để giao dịch độc lập trên tài khoản Chuẩn và Tài khoản cố định trong nền tảng MetaTrader 5.
 

3. Hoạt động của quỹ Tiền thưởng

3.1 Các điều khoản và điều kiện tiền thưởng được quy định riêng cho từng Chương trình khuyến mãi và được công bố trên trang web của Công ty.

3.1.1 Tiền thưởng được cấp không quá 7 (bảy) ngày sau khi Khách hàng nạp tiền vào tài khoản giao dịch.

3.1.2 Tiền thưởng được tính toán và tích lũy dựa trên số dư thực tế trong giao dịch.

3.1.3 Tiền thưởng được nạp vào tài khoản giao dịch tham gia Khuyến mãi và không được chuyển nhượng hoặc sử dụng vào tài khoản khác.

3.1.4 Số tiền thưởng giao dịch tối đa có sẵn cho một Khách hàng là 5,000 USD hoặc 5,000 EUR, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch.

3.2 Tiền thưởng chỉ có thể được sử dụng để giao dịch và Khách hàng không thể rút tiền thưởng.

3.3 Nếu có quỹ Tiền thưởng trong tài khoản giao dịch, tất cả số tiền của Khách hàng được chia thành quỹ riêng của Khách hàng và quỹ Tiền thưởng. Các khoản tiền riêng của Khách hàng bao gồm tiền nạp trừ tiền rút (không bao gồm tiền thưởng), cũng như lợi nhuận nhận được từ giao dịch. Quỹ tiền thưởng đại diện cho tổng số Tiền thưởng đang hoạt động trong tài khoản của Khách hàng, được hiển thị trong dòng “Tín dụng” của nền tảng giao dịch MetaTrader 5. Tổng số quỹ và Tiền thưởng của chính Khách hàng thể hiện Giá trị tài khoản.

3.4 Tiền thưởng có thể được sử dụng trong quá trình rút tiền. Nếu không có vị thế mở nào trong tài khoản giao dịch của Khách hàng và mức Vốn chủ sở hữu thấp hơn mức Tín dụng, thì Phần thưởng còn lại sẽ được khấu trừ vào tài khoản. Ví dụ: một Khách hàng đã nạp $1,000 vào tài khoản và nhận được $150 Tiền thưởng. Phần thưởng này sẽ được hiển thị trong dòng “Tín dụng” của nền tảng giao dịch MT5. Nếu sau khi kết thúc giao dịch cuối cùng, Vốn chủ sở hữu tài khoản của Khách hàng nhỏ hơn $150 (nhỏ hơn giá trị trong dòng “Tín dụng”), thì Tiền thưởng sẽ được xóa toàn bộ.

3.5 Công ty có quyền khóa (các) tài khoản của Khách hàng (trừ trường hợp luật liên bang hoặc cơ quan có liên quan yêu cầu khác) và chuyển bất kỳ khoản tiền nào chưa sử dụng (trừ số tiền Thưởng) cho Khách hàng.

3.6 Tiền thưởng sẽ bị hủy khi một lệnh ngưng giao dịch xảy ra (buộc phải đóng các vị thế đang mở khi số tiền ký quỹ của tài khoản đạt đến một mức nhất định). Khi lệnh ngưng giao dịch được kích hoạt trên tài khoản Chuẩn và Tài khoản cố định trong nền tảng MetaTrader 5, các vị trí không có lợi nhất sẽ lần lượt được thanh lý theo giá thị trường cho đến khi mức ký quỹ yêu cầu được khôi phục. Tiền thưởng sẽ chỉ bị hủy bỏ sau khi tất cả các vị trí được đóng do kết quả của ngưng giao dịch.

3.7 Tiền thưởng sẽ bị hủy trong trường hợp tài khoản giao dịch của Khách hàng không hoạt động trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo lịch.

3.8 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Khách hàng đang thực hiện các hoạt động gian lận, vi phạm hoặc lợi dụng không công bằng các điều khoản và điều kiện của Chương trình khuyến mãi hoặc hành động có thiện ý, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối , giữ lại hoặc xóa Tiền thưởng từ (các) tài khoản của Khách hàng và từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận khách hàng giữa Công ty và Khách hàng về việc cung cấp dịch vụ nếu được yêu cầu.
 

4. Rút tiền từ tài khoản giao dịch có chứa quỹ Tiền thưởng

4.1 Rút tiền từ tài khoản giao dịch có chứa quỹ tiền thưởng được thực hiện theo cách sau:

4.1.1 Lợi nhuận thu được thông qua giao dịch có thể được rút mà không cần khấu trừ quỹ thưởng với điều kiện tỷ lệ quỹ thưởng trên quỹ sở hữu không vượt quá 20% sau khi rút tiền.

4.1.2 Việc rút tiền của chính Khách hàng có thể đi kèm với việc khấu trừ một phần hoặc toàn bộ quỹ Tiền thưởng theo các quy tắc sau:

  • Nếu phần của quỹ Tiền thưởng sau khi rút nhỏ hơn 20% Vốn chủ sở hữu của tài khoản, Tiền thưởng sẽ không bị xóa sổ.
  • Nếu phần của quỹ Tiền thưởng sau khi rút nhiều hơn 20% Vốn chủ sở hữu, Tiền thưởng sẽ bị xóa một phần. Số tiền khấu trừ một phần này được tính theo công thức: (Tiền thưởng / Vốn chủ sở hữu sau khi rút * 100 – 20%) / 100 * Vốn chủ sở hữu sau khi rút.
  • Nếu phần của quỹ Tiền thưởng sau khi rút tiền lớn hơn 90% Vốn chủ sở hữu của tài khoản, Tiền thưởng sẽ được khấu trừ toàn bộ.

Các ví dụ tính toán:

Khách hàng có $1,000 tiền của chính mình (Số dư) và $200 tiền thưởng trong tài khoản giao dịch của mình. Vốn chủ sở hữu của tài khoản là $1,200. Khách hàng rút $100. Số dư sẽ là $900, Tiền thưởng – $200, Vốn chủ sở hữu – $1,100. Tỷ lệ chia sẻ của quỹ Tiền thưởng (Tỷ lệ tiền thưởng trên vốn chủ sở hữu) sau khi rút tiền sẽ là 200 / 1,100 * 100 = 18,18%, nhỏ hơn 20%. Trong trường hợp này, Tiền thưởng sẽ không được xóa bỏ.

Số dư = $1,000

Tiền thưởng = $200

Vốn chủ sở hữu = $1,200

Rút tiền = $100 Số dư = $900

Tiền thưởng = $200

Vốn chủ sở hữu = $1,100

Tiền thưởng trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu:

200 / 1,100 * 100 = 18,18%, nhỏ hơn 20%.

Tiền thưởng sẽ không bị xóa sổ.

Khách hàng có $5,000 tiền của riêng mình (Số dư), $1,000 tiền thưởng (hiển thị trong Dòng tín dụng) và một vị trí mở với khoản lỗ thả nổi là $300 trong tài khoản giao dịch của mình. Vốn chủ sở hữu của tài khoản là $5,700. Khách hàng rút $1,500. Số dư sẽ lên tới $3,500, Quỹ thưởng – $1,000, Vốn chủ sở hữu – $4,200. Sau khi rút tiền, phần của quỹ Tiền thưởng sẽ là 1,000 / 4,200 * 100 = 23,81%, tức là hơn 20%. Trong trường hợp này, Tiền thưởng với số tiền 3,81% (23,81% – 20%) của Vốn chủ sở hữu sẽ bị khấu trừ một phần: 3,81 / 100 * 4,200 = $160,02.

Số dư = $5,000

Tiền thưởng = $1,000

Lỗ thả nổi trong một giao dịch đang mở = $-300

Vốn chủ sở hữu = $5,700

Rút tiền = $1,500

Số dư = $3,500

Tiền thưởng = $1,000

Lỗ thả nổi trong một giao dịch đang mở = $-300

Vốn chủ sở hữu = $4,200

Tiền thưởng trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu:

$1,000 / $4,200 * 100 = 23,81%, cao hơn 20%.

Số tiền khấu trừ:

(23,81% – 20%) / 100 * $4,200 = $160.02

Khách hàng có $3,000 tiền của chính mình (Số dư) và $600 tiền thưởng (trong hạn mức Tín dụng) trong tài khoản giao dịch của mình. Vốn chủ sở hữu của tài khoản là $3,600. Khách hàng rút tất cả số tiền của mình với số tiền là $3,000. Tiền thưởng sẽ được xóa toàn bộ.

Số dư = $3,000

Tiền thưởng = $600

Vốn chủ sở hữu = $3,600

Rút tiền = $3,000 Số dư = $0

Tiền thưởng = $600

Vốn chủ sở hữu = $600

Tiền thưởng trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu:

$600 / $600 * 100 = 100%, tức là hơn 90%

Tiền thưởng sẽ được xóa toàn bộ

Để nhận tiền thưởng giao dịch từ AMarkets, vui lòng liên hệ với người quản lý cá nhân hoặc để lại tin nhắn cho chúng tôi trong cuộc trò chuyện trực tiếp hỗ trợ khách hàng.
 

AMarkets LTD,
Beachmont Business Centre, 272, Kingstown,
Saint Vincent and the Grenadines
info@amarkets.com
Date of Last Revision 13/06/2022